خبر رحلت ایشان در روزنامه ها

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روزنامه ایران

 

روزنامه کیهان

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه همشهری

روزنامه قدس خراسان

روزنامه خراسان رضوی

 

 

روزنامه خراسان

 

 

 

روزنامه شهرآرا